Có 1 kết quả:

Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

South Georgia and The South Sandwich Islands