Có 1 kết quả:

Nán tiān mén

1/1

Nán tiān mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) The Southern Heavenly Gates
(2) a name for a mountain pass gate in several places