Có 1 kết quả:

Nán dìng

1/1

Nán dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nam Dinh, Vietnam

Một số bài thơ có sử dụng