Có 1 kết quả:

nán dǎo mín zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Austronesian