Có 1 kết quả:

nán fēi guò dōng ㄋㄢˊ ㄈㄟ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of birds) to migrate south for the winter