Có 1 kết quả:

bó yǒu

1/1

bó yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. blog friend