Có 1 kết quả:

bó gǔ tōng jīn

1/1

bó gǔ tōng jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conversant with things past and present
(2) erudite and informed