Có 1 kết quả:

bó dà jīng shēn

1/1

bó dà jīng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wide-ranging and profound
(2) broad and deep