Có 1 kết quả:

bó wén yuē lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vigorously pursuing knowledge, while scrupulously abiding by the rules of decorum (idiom)