Có 1 kết quả:

Bó sī téng Hú ㄅㄛˊ ㄙ ㄊㄥˊ ㄏㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bosten Lake in Xinjiang