Có 1 kết quả:

Bó sī téng Hú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bosten Lake in Xinjiang