Có 1 kết quả:

Bó gé dá shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bogda Mountain range in Tianshan mountains