Có 1 kết quả:

bó ér bù jīng

1/1

bó ér bù jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extensive but not refined (idiom); to know something about everything
(2) Jack of all trades and master of none.