Có 1 kết quả:

bó dòu

1/1

bó dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fight or argue on a blogging site (netspeak)