Có 1 kết quả:

bǔ wèn

1/1

bǔ wèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to predict by divining
(2) to look into the future