Có 1 kết quả:

bǔ zhái

1/1

bǔ zhái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose a capital by divination
(2) to choose a home
(3) to choose one's burial place by divination

Một số bài thơ có sử dụng