Có 1 kết quả:

bǔ zhēng

1/1

bǔ zhēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ask oracle for war forecast