Có 1 kết quả:

bǔ zhòu bǔ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)