Có 1 kết quả:

bǔ gǔ

1/1

bǔ gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oracle bone
(2) bone used for divination, esp. animal scapula