Có 1 kết quả:

bǔ fēn

1/1

bǔ fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

porphin C20H14N4