Có 1 kết quả:

zhàn yōu

1/1

zhàn yōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dominate
(2) dominant