Có 1 kết quả:

zhàn yōu shì

1/1

zhàn yōu shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to predominate
(2) to occupy a dominant position