Có 1 kết quả:

zhàn pián yi

1/1

zhàn pián yi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) advantageous
(2) favorable
(3) to benefit at others' expense
(4) to take unfair advantage