Có 1 kết quả:

zhàn jù

1/1

zhàn jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to occupy
(2) to hold