Có 1 kết quả:

zhān xīng

1/1

zhān xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to divine by astrology
(2) horoscope