Có 1 kết quả:

zhàn mǎn

1/1

zhàn mǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill
(2) to occupy completely