Có 1 kết quả:

zhàn yòng

1/1

zhàn yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to occupy