Có 1 kết quả:

zhàn zhe máo kēng bù lā shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to occupy a latrine but not shit (proverb)
(2) fig. to be a dog in the manger