Có 1 kết quả:

zhàn lǐng

1/1

zhàn lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to occupy (a territory)
(2) to hold