Có 1 kết quả:

zhàn lǐng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

occupant