Có 1 kết quả:

kǎ dào yīn

1/1

kǎ dào yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) to be possessed
(2) to be bewitched