Có 1 kết quả:

Kǎ fū kǎ

1/1

Kǎ fū kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Franz Kafka (1883-1924), Czech Jewish writer