Có 1 kết quả:

qiǎ zi

1/1

qiǎ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clip
(2) hair fastener
(3) checkpoint