Có 1 kết quả:

kǎ ní dīng

1/1

kǎ ní dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carnitine (loanword) (biochemistry)