Có 1 kết quả:

kǎ lā jiāo

1/1

kǎ lā jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carageenan (chemistry)