Có 1 kết quả:

kǎ chē

1/1

kǎ chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) truck
(2) CL:輛|辆[liang4]