Có 1 kết quả:

Kǎ mén bó rǔ lào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Camembert (soft, creamy French cheese)