Có 1 kết quả:

wò chē

1/1

wò chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sleeping car
(2) wagon-lits