Có 1 kết quả:

wèi xīng dìng wèi xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

global positioning system (GPS)