Có 1 kết quả:

Wèi shì Cháo xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wiman Korea (195-108 BC), historical kingdom in Manchuria, Liaoning and North Korea