Có 1 kết quả:

wèi duì

1/1

wèi duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guard (i.e. group of soldiers)