Có 1 kết quả:

yìn xiàng

1/1

yìn xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ấn tượng, cảm giác