Có 1 kết quả:

yìn zi qián

1/1

yìn zi qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) usury
(2) high interest loan (in former times)