Có 1 kết quả:

Yìn dù jiào tú

1/1

Yìn dù jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hindu
(2) adherent of Hinduism