Có 1 kết quả:

Yìn zhī Bàn dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Indochina (abbr. for colonial term 印度支那半島|印度支那半岛[Yin4 du4 zhi1 na4 Ban4 dao3])
(2) now written 中南半島|中南半岛[Zhong1 nan2 Ban4 dao3]