Có 1 kết quả:

Yìn Zhī qī

1/1

Yìn Zhī qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Indo-Chinese epoch (geology)
(2) Indosinian orogeny