Có 1 kết quả:

Yìn miǎn bān zuǐ yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian spot-billed duck (Anas poecilorhyncha)