Có 1 kết quả:

yìn xiàng zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

impressionism