Có 1 kết quả:

yìn chāo piào

1/1

Từ điển Trung-Anh

printing money