Có 1 kết quả:

wēi jí

1/1

wēi jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to endanger
(2) to jeopardize
(3) a danger (to life, national security etc)